Prodaja drzavnog kapitala – Rudnici zeljezne rude Ljubija

Želimo da Vas obavijestimo da Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) nudi na prodaju 33.005.235 akcija državnog kapitala iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, ukupne nominalne vrijednosti 33.005.235,00 KM, što čini 64,999816% osnovnog kapitala u društvu Rudnici željezne rude „LJUBIJA“ a.d. Prijedor. Početna prodajna cijena za paket akcija iznosi 69.020.547,43 KM. Pretežna djelatnost ovog društva je vađenje rude gvožđa.

Aukcija za paket akcija će se održati na Banjalučkoj berzi dana 17.12.2018.godine, na način predviđen članom 14. Pravila prodaje na berzi.

Sva lica zainteresovana za učešće na aukciji su obavezna, najkasnije do 03.12.2018. godine, do 12,00 časova, dostaviti Investiciono-razvojnoj banci dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost kvalifikacionih kriterijuma.

Više informacija možete pronaći na stranici IRBRS-a.