Usvojen je Strateški plan za saradnju sa dijasporom

Vlada Republike Srpske usvojila je Strateški plan za saradnju sa dijasporom, te zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da, u saradnji  sa  nadležnim  institucijama, izradi Akcioni plan za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom za period 2020–2024. godina u roku od 90 dana od dana donošenja ovog zaključka i da ga dostavi Vladi na usvajanje.

Osnovni razlog za donošenje Strateškog plana jeste da se na sistemski način kreira politika prema dijaspori s ciljem jačanja saradnje i produbljivanje veza između Republike Srpske i Srba u inostranstvu, te promocije i očuvanja srpskog nacionalnog identiteta u dijaspori. Dokument je u svojoj osnovi fokusiran na unapređivanje i razvijanje odnosa sa dijasporom koje treba da se odvija na institucionalan način, uz uključivanje svih relevatnih aktera, a definisani su strateški i operativni ciljevi koji će biti operacionalizovani kroz akcione planove. Dalje, razlozi za donošenje ovog strateškog plana proističu i iz prepoznate potrebe za unapređivanjem postojećih i kreiranjem novih oblika saradnje sa dijasporom kroz institucionalne okvire Republike Srpske. Do ovakvih zaključaka smo došli nakon uspješno održanih Foruma dijaspore 2018. i 2019. godine, na kojima je iskazana potreba za pravnim uređenjem, kao i definisanjem strateških pravaca ove saradnje.

Strateški plan za dijasporu možete naći u prilogu.